DATU AIZSARDZĪBA UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Interneta vietne Isuzu.lv paredzēta izmantošanai galvenokārt Latvijā. Mūsu interneta vietnes izmantošanu nosaka Latvijā spēkā esošie likumi.

Autortiesības © Isuzu Motor Finland Oy

Interneta vietnes saturs

Isuzu interneta vietne satur informāciju par automašīnām un Isuzu realizācijas atbalsta programmām. Šeit aprakstītā Isuzu produkcija tiek realizēta Latvijā, un realizācijas atbalsta programmas noteikumi ir spēkā Latvijas teritorijā. Interneta vietnē var būt arī norādījumi un informācija par to Isuzu produkciju, kas tiek realizēta citās valstīs. Visa informācija, kas publicēta interneta vietnē Isuzu.lv, paredzēta tikai informācijai. Šī informācija neaizvieto to informāciju, ko sniedzis autorizēts Isuzu dīleris, un nevar tikt interpretēta kā tāda. Uzņēmums cenšas piedāvāt interneta vietnē pēc iespējas vairāk daudzpusīgas informācijas. Neskatoties uz to, šeit var būt radušās kļūdas un izlaidumi, ko izraisījušas pēc interneta vietnes izveides radušās izmaiņas. Isuzu Motor Finland Oy. jebkurā brīdī, bez iepriekšēja brīdinājuma, var mainīt interneta vietnes saturu, piemēram, veikt izmaiņas modeļu klāstā, aprīkojumā, tehniskajos datos, krāsās, cenās un informācijā, kas attiecas uz produkcijas pieejamību.

Isuzu produkcijas cenas

Interneta vietnē norādītās cenas ir tikai informatīvas. Šīs cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas, tāpēc cenas pie Isuzu autorizētiem dīleriem var atšķirties no tām. Jebkuras Isuzu produkcijas pirkums vienmēr tiek veikts, balstoties u

Personas datu apstrāde un privātās dzīves neaizskaramība

Isuzu Motor Baltic izmanto visus personas datus, kas iesniegti uzņēmumam ar interneta vietnes Isuzu.lv starpniecību, uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu pilnveidei, atbildēm uz iesūtītajiem jautājumiem, kā arī iesūtīto iesniegumu realizēšanai (piemēram, testa braucieniem, cenu piedāvājumiem, produkcijas prezentācijām).
Isuzu Motor Finland Oy cenšas veikt drošu personas datu savākšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Isuzu Motor Finland Oy neizmanto personas datus vēstuļu un informācijas sūtīšanai, ja adresāts to nevēlas, kā arī nenodod un nepārdod personas datus trešajām personām.
Interneta vietnes apmeklētāju daudzums un cita informācija, kas parasti ir saistīta ar interneta vietnes apmeklēšanu (IP adrese, tīmekļa pārlūkprogrammas veids, lappuses apmeklējums un apmeklējuma laiks), tiek novērota vispārējā līmenī, izmantojot tā saucamās sīkdatnes (cookies) vai līdzīgas tehnoloģijas. Apmeklētājs savas pārlūkprogrammas iestatījumos var aizliegt sīkdatnes nosūtīšanu uz savu datoru, bet šajā gadījumā pastāv iespējamība, ka apmeklētājam var neizdoties izmantot visas interneta vietnes Isuzu.lv daļas. Lietotāja dati tiek izmantoti interneta vietnes pilnveidei un attīstībai.
Uzņēmums Isuzu Motor Finland Oy nodrošina personas datu drošību, kā arī to drošu apstrādi, tam izmantojot visus nepieciešamos un paredzētos līdzekļus.

Autortiesības

Viss interneta vietnes Isuzu.lv saturs tiek aizsargāts saskaņā ar autortiesībām, un tā izmantošanu nosaka likums par autortiesībām. Informāciju, tekstus, fotogrāfijas un grafiskos attēlus, kas pieejami interneta vietnē, atļauts izmantot tikai personīgiem mērķiem, bet nekādā gadījumā ne peļņas gūšanai. Bez Isuzu Motor Finland Oy rakstiskas piekrišanas jebkādiem mērķiem aizliegts kopēt, apstrādāt, nodot trešajām personām, licencēt vai pilnībā vai daļēji pārpublicēt jebkuru interneta vietnes satura daļu.

Preču zīmes

Visu interneta vietnē minēto produktu un pakalpojumu preču zīmju un logotipu īpašnieks ir Isuzu Motor Company, Isuzu Motor Finland Oy vai attiecīgās trešās puses. Bez attiecīgas atļaujas nav pieļaujama to izmantošana, lejupielāde, kopēšana vai izplatīšana jebkādā veidā.

Hipersaites

Tekstos, kas publicēti interneta vietnē Isuzu.lv, var būt hipersaites uz citām interneta vietnēm. Isuzu Motor Finland Oy neuzņemas atbildību par šādu hipersaišu un citās interneta vietnēs esošās informācijas precizitāti, pilnīgumu un pareizību. Pāreja uz Isuzu interneta vietnē esošajām hipersaitēm uz citām interneta vietnēm veicama, lietotājam pašam uzņemoties pilnu atbildību par to.

Datu pareizība netiek apstiprināta un netiek nodrošināta

Lai arī Isuzu Motor Finland Oy cenšas nodrošināt vispārēju interneta vietnē publicētās informācijas precizitāti, to ne vienmēr izdodas izdarīt pilnībā, un Isuzu Motor Finland Oy neatbild par interneta vietnē publicētās informācijas vispārēju precizitāti, pilnību un ticamību. Visa interneta vietnē publicētā informācija un materiāli tiek piedāvāti tādi, kādi tie ir, nesniedzot nekādas tiešas vai netiešas garantijas.

Atbildības ierobežojums

Isuzu Motor Finland Oy neatbild par tiešiem un netiešiem zaudējumiem, ko radījusi interneta vietnes izmantošana un kas radušies vai citādākā veidā saistīti ar interneta vietnes Isuzu.lv apmeklējumu vai tās izmantošanu, ieskaitot jebkuru datu iznīcināšanu vai bojāšanu, kā iemesls ir datorvīrusi, vai to datu drošību, kas iegūti interneta vietnē Isuzu.lv.

Pamatprincipu atjaunošana

Isuzu Motor Finland Oy patur tiesības mainīt un atjaunot iepriekš norādītos pamatprincipus, ja tas būs nepieciešams tā darbībai. Tāpēc pašlaik spēkā esošos pamatprincipus laiku pa laikam ieteicams pārlasīt.